Τρίτη, 03 Απριλίου 2018 23:43

Χείρα βοηθείας προς τους ορεινούς Δήμους (Δυτικής Μάνης στη Μεσσηνία)

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με σκοπό την υποστήριξη των ορεινών Δήμων -στη Μεσσηνία ως ορεινός έχει χαρακτηριστεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης- οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων συνυπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας…

Ειδικότερα, σκοπός είναι η υποστήριξη των ορεινών Δήμων για το σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, με τη δημιουργία ενός κοινού «μηχανισμού υποστήριξης».

Το σύμφωνο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αντίστοιχα, καθώς και ο πρόεδρος της ΜΟΔ Παναγιώτης Πάντος. Παραβρέθηκε το πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Κώστας Αγοραστός.  

Στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Υποστήριξη/υποκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας των μικρών ορεινών δήμων για εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων :
  1. Σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων για υποστήριξη από άλλους φορείς (Περιφέρεια, Δήμος έδρας, άλλος φορέας)
  2. Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας τεχνικής υπηρεσίας για μικρούς δήμους από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ

iii.     Εξεύρεση άλλης υφιστάμενης ΑΕ του δημοσίου για την άσκηση του ρόλου της διευθύνουσας υπηρεσίας

  • Τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των μικρών ορεινών δήμων ως δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ
  • Υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους για την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης μελετών και τεχνικών έργων με βάση το νέο νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις
  • Λειτουργία Helpdesk για διευκρίνιση θεμάτων διοικητικής ικανότητας, διαδικασιών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ και από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων για ανάθεση – εκτέλεση μελετών και έργων
  • Διερεύνηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών για τους μικρούς ορεινούς δήμους και ιδίως από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ καθώς και από άλλες διαθέσιμες πηγές (Υπ. Εσωτερικών, Πράσινο Ταμείο, ΤΠ&Δ κλπ).