Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 20:25

Μια ανάθεση και η σχετικότητα του χρόνου στο Δήμο Τριφυλίας!...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΕΝΤΕΛΕΣΘΕ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ... 
Αν πράγματι ο χρόνος είναι σχετικός, τότε τι πειράζει που ο δήμαρχος Τριφυλίας ανέθεσε σε εταιρία την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας στις 29 Δεκέμβρη 2020 με διάρκεια μόλις μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2020, αλλά την επομένη της ανάθεσης υπέγραψε παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες! Έλα όμως που ο χρόνος δεν είναι πάντα σχετικός, γιατί, όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Μερκούρης, σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να δοθεί παράταση σε μια σύμβαση μεγαλύτερης διάρκειας από το μισό του αρχικού συμβατικού χρόνου. Άρα, πάντα σύμφωνα με τον Γιάννη Μερκούρη, η παράταση που μπορούσε να δοθεί δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη από μιάμιση μέρα, αφού ο αρχικός συμβατικός χρόνος ήταν τρεις ημέρες!...

Ο Γιάννης Μερκούρης, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, πρώην αντιδήμαρχος, σημειώνει σχετικά με τη συγκεκριμένη ανάθεση, σε παρέμβασή του με τίτλο “Να κηρυχεί έκπτωτος ο ανάδοχος…”: 

“Την Τρίτη 29-12-2020 και ώρα 14:59 μ.μ., αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Τριφυλίας η υπ’ αριθ. πρωτ. 17227/29-12-2020 Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Τριφυλίας και της  ΜΑΡΙΝΑΣ Μ. ΡΗΣΣΟΥ, διαχειρίστριας της εταιρείας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., στην οποία ανατέθηκε η υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ». Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η παροχή υπηρεσίας θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2020! 

  1. Σύμφωνα με τη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, μόνο η Ενότητα Β της υπηρεσίας (Εκπαίδευση, κατάρτιση, υλικοτεχνική υποδομή και καθοδήγηση του προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας, το οποίο θα στελεχώσει στο μέλλον το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου), έχει διάρκεια σαράντα (40) ανθρωποώρες. 

Δηλαδή, η εταιρεία στις 29-12-2020 ανέλαβε την υποχρέωση να συγκεντρώσει τα στοιχεία, να εκπαιδεύσει, επιμορφώσει και καθοδηγήσει το Προσωπικό του ανύπαρκτου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και να συντάξει το απαραίτητο εγχειρίδιο πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών και μάλιστα εν μέσω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης και δύο μέρες πριν τη λήξη του έτους! 

  1. Η υπ’ αριθ. 19/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής είχε προϋπολογισμό 24.800 € με ΦΠΑ. Επίσης, η υπ’ αριθ. 2020/17019/23-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης την οποία βεβαίωσε η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών (μετά από το υπ’ αριθ. 16593Εξ/21-12-2020 ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ του Δημάρχου), ανέρχεται στο ποσό των 24.800 € με ΦΠΑ. Παρόλα αυτά, στη υπ’ αριθ. 2195/2020 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση στην συγκεκριμένη εταιρεία (ΑΔΑ: 9ΗΒΗΩΗΕ-ΗΤ3), αναφέρεται ότι η προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας «κρίνεται η πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, διότι δεν έχει αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας». Από ποια στοιχεία ακριβώς τεκμηριώνεται αυτό, δεδομένου ότι η προσφορά ανέρχεται στο ίδιο ακριβώς ποσό με τον προϋπολογισμό της μελέτης;
  2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Εσωτερικός Έλεγχος διενεργείται από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που λειτουργεί στον κάθε Δήμο. Όπου δεν έχει συσταθεί τέτοιο τμήμα, ο Δήμος απευθύνεται στον εποπτεύοντα φορέα, δηλαδή στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αφού στη συνέχεια συσταθεί το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, αυτό επιμορφώνεται για το συγκεκριμένο αντικείμενο (Ν.3492/2006, άρθρο 4 παρ. 4). Κάτι τέτοιο δεν έγινε παρά τις υποδείξεις των μελών της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή. Επισημαίνεται μάλιστα ότι, το τμήμα αυτό διενεργεί τον Εσωτερικό Έλεγχο και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, στα οποία, οι αναθέσεις υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε ιδιώτες αγγίζουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ!!!
  3. Και ενώ η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε στις 29-12-2020 το μεσημέρι τη σύμβαση, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες σε δύο (2) μόλις μέρες, την επόμενη μέρα (30-12-2020) υπέβαλε αίτηση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας αυτής!
  4. Σαν να μη έφταναν όλα αυτά, με την υπ’ αριθ. 2219/31-12-2020 Απόφασή του(ΑΔΑ:Ψ4ΥΧΩΗΕ-ΠΗΣ),ο Δήμαρχος Τριφυλίας παράτεινε την προθεσμία παροχής των υπηρεσιών κατά τρεις (3) μήνες μέχρι την 30η Μαρτίου 2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου….». 

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, ο χρόνος παράτασης δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει την μία και μισή ημέρα αφού ο χρόνος της αρχικής σύμβασης ήταν τρεις (3) ημέρες! 

   Πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκίνησε λάθος και κατέληξε να μην είναι σύννομη.Σύμφωνα με το Νόμο, η παραλαβή των παρεχομένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών έπρεπε να γίνει την 31-12-2020. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση παράτασης, η παράταση αυτή δεν θα μπορούσε να υπερβεί την 02-01-2021

    Ως εκ τούτου,η όποια νόμιμη παράταση έχει λήξει χωρίς να υποβληθούν στον Δήμο Τριφυλίας τα παραδοτέα της σύμβασης και ο ανάδοχος πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος.

Κύριε Δήμαρχε

«Ουδέν διαφέρει ή μη κείσθαι ή μη χρήσθαι τους νόμους» Αριστοτέλης”.