Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 08:02

Πεταλίδι: Με τον όρο ότι θα περιληφθούν δύο αρχαιολογικά υποέργα εγκρίθηκε η μελέτη αντιμετώπισης της διάβρωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Εγκρίθηκε με όρους από το υπουργείο Πολιτισμού η “Μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας. Ο κυριότερος όρος είναι ότι στο έργο αντιμετώπισης της διάβρωσης θα περιληφθούν δύο αρχαιολογικά υποέργα, ένα χερσαίο και ένα ενάλιο, ώστε εάν εντοπιστούν αρχαιότητες να διενεργηθούν αρχαιολογικές έρευνες. Για τη μελέτη και το έργο αντιμετώπισης της διάβρωσης έχει εξασφαλιστεί, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κονδύλι 1.750.000 ευρώ, ενώ το μεγάλο πρόβλημα υφίσταται στην περιοχή από το 2008!...

Πιο συγκεκριμένα οι όροι που έθεσε το υπουργείο Πολιτισμού για την έγκριση της μελέτης αντιμετώπισης της διάβρωσης στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου είναι το εξής: 

1) Οι απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες επίβλεψης, διερεύνησης, αποκάλυψης και προστασίας αρχαιοτήτων να περιληφθούν σε δύο αρχαιολογικά υποέργα, ένα χερσαίο και ένα ενάλιο, με δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων αντιστοίχως (...).

2) Στο πλαίσιο της δημιουργίας αρχαιολογικών υποέργων, οι συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων να καταθέσουν εγκαίρως στον δικαιούχο του έργου προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους.

3) Της έναρξης των τεχνικών εργασιών να προηγηθεί η διενέργεια δοκιμαστικών τομών στην παραλιακή περιοχή όπου θα εκτελεστούν τα έργα αναπλήρωσης ακτής και υποθαλάσσιας αυτοψίας από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

4) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων να ακολουθήσει ανασκαφική διερεύνηση, από τα αποτελέσματα της οποίας να εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του κατά Νόμο αρμοδίου Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.

5) Η εργοταξιακή οδός που θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες των εργασιών, να καταργηθεί μετά το πέρας τους.

6) Τα λατομεία και οι δανειοθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια των υλικών κατασκευής να είναι νομίμως υφιστάμενα και αδειοδοτημένα (...).

7) Περιοχές που θα χρησιμοποιηθούν ως εργοταξιακοί χώροι είτε ως χώροι κατασκευής των τεχνητών ογκολίθων που προβλέπονται στη Μ.Π.Ε. είτε ως χώροι απόρριψης υλικών, να χωροθετηθούν και να λειτουργήσουν με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

8) Μετά το πέρας του έργου να απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα εκσκαφών, απορρίμματα και υπολείμματα κατασκευών από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών και να ληφθεί μέριμνα για την επαναφορά του τοπίου στην πρότερη μορφή του.

Στην απόφαση έγκρισης της μελέτης, που υπογράφεται από την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πολυξένη Αδάμ - Βελένη, σημειώνεται ότι “οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω όρων αίρει αυτομάτως τη χορηγούμενη έγκριση”.

Στ.Μ.