Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 19:00

«Καταπέλτης» ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης για την Ελαία

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 
Με «μη σύννομο» τρόπο έγινε η κατασκευή και των πέντε δρόμων από το δάσος στην παραλία της Ελαίας, κρίνει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, βάζοντας ουσιαστικά «Στοπ» στην οικοδόμηση της προστατευόμενης αυτής περιοχής. Το πόρισμα του ελέγχου του περιγράφει αυθαίρετες ενέργειες του «επενδυτή» αλλά και ενέργειες Υπηρεσιών που χρήζουν διερεύνησης…

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 
Με «μη σύννομο» τρόπο έγινε η κατασκευή και των πέντε δρόμων από το δάσος στην παραλία της Ελαίας, κρίνει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, βάζοντας ουσιαστικά «Στοπ» στην οικοδόμηση της προστατευόμενης αυτής περιοχής. Το πόρισμα του ελέγχου του περιγράφει αυθαίρετες ενέργειες του «επενδυτή» αλλά και ενέργειες Υπηρεσιών που χρήζουν διερεύνησης…

Το «Kalamata Journal» έχει στην κατοχή του ολόκληρη την έκθεση του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Για την παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ελαίας και του Αγιαννάκη έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν 47 συνολικά αιτήσεις για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών «διώροφων οικιών με υπόγειο και πισίνα», σε έκταση που είχε εκποιηθεί το 1953.
Το κομβικό σημείο της υπόθεσης, προκειμένου να γίνει η οικοδόμηση, είναι αυτό των πέντε δρόμων που κατασκεύασε ο «επενδυτής». Ο νόμος λέει ότι σε εκτός σχεδίου περιοχές άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα είναι όσα έχουν εμβαδόν 4.000 τ.μ. κατ’ ελάχιστον και ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μέτρων.
Με τους δρόμους λοιπόν που κατασκευάστηκαν από τον «επενδυτή» εξασφαλίζεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα των γηπέδων του. Όμως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης λέει ότι και οι πέντε δρόμοι είναι μη σύννομοι.
Ειδικότερα σημειώνεται στην έκθεση:
«-Το παραχωρητήριο του 1953 κατοχύρωνε την ιδιοκτησία του δημοσίου επί των διόδων, χωρίς να δίνει στον ιδιοκτήτη της έκτασης το δικαίωμα ή την υποχρέωση να κατασκευάσει τις διόδους αυτές ή οδούς ή οποιοδήποτε άλλο έργο επ’ αυτών. Οι εδαφικές αυτές λωρίδες σύμφωνα με το παραχωρητήριο αποτελούν ρητώς ιδιοκτησία του δημοσίου και η παρακράτηση της ιδιοκτησίας αυτής κατά την παραχώρηση της έκτασης έγινε για το δημόσιο όφελος και συγκεκριμένα για την ευχερή επικοινωνία προς τη θάλασσα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποιο όφελος ή ευεργέτημα προς τον ιδιοκτήτη ή να επιβάλλει συγκεκριμένη υποχρέωση σε αυτόν.
-Η αποτύπωση επί χάρου της θέσης των διόδων από τον Δασάρχη και τον Οικονομικό Έφορο Τριφυλίας έγινε το 1966. Συγκεκριμένα μεταξύ Αιγιαννάκη και Ελαίας αποτυπώθηκαν συνολικά τέσσερεις δίοδοι πλάτους 10 μέτρων.
-Από τα στοιχεία που έχει το Μικτό Κλιμάκιο στη διάθεσή του, διαπιστώνεται ότι η ακριβής ημερομηνία οριοθέτησης επί του εδάφους των λωρίδων/διόδων, κυριότητας δημοσίου, για την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού προς τη θάλασσα δεν είναι καταγεγραμμένη στα αρχεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας ή κάποιας άλλη δημόσιας υπηρεσίας.
-Σύμφωνα με το συνημμένο πόρισμα του Ο.Κ.Χ.Ε., οι δρόμοι κατασκευάστηκαν μετά το 2009. Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις πρώτοι από  νότον δρόμοι κατασκευάστηκαν μεταξύ του 2009 και των αρχών Απριλίου 2011 και πιθανότατα τις πρώτες ημέρες του Απριλίου 2011, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών. Ο πέμπτος από νότον δρόμος κατασκευάστηκε μεταξύ 21-7-2011 και 9-4-2012, δηλαδή μεταξύ των ημερομηνιών των δύο αυτοψιών του αρμοδίου Κ.Ε.Π.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που κατέγραψε την πραγματική κατάσταση πριν και μετά την κατασκευή του δρόμου αυτού. Οι δρόμοι δεν κατασκευάστηκαν από δημόσια υπηρεσία αλλά από ιδιωτική εταιρεία. Συνολικά κατασκευάστηκε ένας επιπλέον δρόμος σε σχέση με τις προβλεπόμενες διόδους.
-Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί η χορήγηση της περιβαλλοντικής άδειας που προβλέπεται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Η τήρηση της νομιμότητας προϋπέθετε την εξέταση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και ακολούθως την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια αρχή. Επειδή η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000, έχει επιπλέον εφαρμογή και το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σύμφωνα με το οποίο θα εξεταζόταν εάν τα σχεδιαζόμενα έργα ήταν συμβατά με τους σκοπούς διατήρησης της περιοχής, δηλαδή με την προστασία των ειδών και οικοτόπων των παραρτημάτων της ανωτέρω Οδηγίας.
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η χορήγηση της περιβαλλοντικής άδειας από την αρμόδια αρχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, δεδομένου επιπλέον ότι σε εκείνη την περίπτωση οι εργασίες οδοποιίας δεν θα υπόκειντο σε περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (…)
-Συμπερασματικά, η κατασκευή των πέντε δρόμων μεταξύ Αιγιαννάκη και Ελαίας δεν είναι σύννομη, και επομένως οι δρόμοι αυτοί δεν τέθηκαν σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του ν.1577/1985, ΦΕΚ 210Α’, ή της παρ.39 του άρθρου 2 του ν.4067/2012, ΦΕΚ 79 Α’., προκειμένου να θεωρούνται κοινόχρηστοι. Στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία οι δρόμοι δεν είχαν κατασκευαστεί ως σήμερα, οι τέσσερις από νότον «δίοδοι» θα αποτελούσαν ακόμη ως σήμερα μέρος του αμμοθινικού οικοσυστήματος, ενώ η πέμπτη από νότον «δίοδος» θα αποτελούσε μικρό υγρότοπο χωρίς καμία απολύτως δυνατότητα διέλευσης από πεζούς ή οχήματα όπως ήδη έχει αναλυτικά καταγραφεί και φωτογραφικά αποτυπωθεί κατά τις αντίστοιχες αυτοψίες του ΚΕΠΠΕ της Περ. Ενότητας Μεσσηνίας που πραγματοποιήθηκαν στις 21-7-2011 και 9-4-2012».
Το μέγεθος της παρέμβασης που επιχειρείται να γίνει στην Ελαία φαίνεται από το εξής ειδικό συμπέρασμα του Γενικού Επιθεωρητή: «Σχετικά με την αιτούμενη οικοδόμηση εντός της εξεταζόμενης περιοχής, αυτή αφορά σε 47 αιτήσεις οικοδομικών αδειών «διώροφων οικιών με υπόγειο και πισίνα» που έχουν κατατεθεί ήδη από το 2010-2011 στην Πολεοδομία Τριφυλίας, από την εταιρεία «Νέος Κότινος Α.Ε.» και τους συνιδιοκτήτες των γηπέδων που προέκυψαν από τις κατατμήσεις της αρχικής εκποιημένης έκτασης. Από τη δόμηση αυτή θα προέκυπτε ένα διακεκριμένο οικιστικό σύνολο, δηλαδή ένας οικισμός, όπως αναφέρεται και στο υπ. Αριθμ. 46178/03.09.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. Ο οικισμός αυτός θα καταλάμβανε λωρίδα μήκους 2.500 μέτρων και πλάτους 100 έως 150 μέτρων κατά μήκος της παραλιακής περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου και ακριβώς ανάντι του αιγιαλού. Ο οικισμός αυτός θα φιλοξενούσε κατ’ ελάχιστο το ισοδύναμο περίπου 522 ατόμων/κατοίκων χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικός σχεδιασμός και κατ’ επέκταση χωρίς τις απαραίτητες υποδομές που να εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητά του (υποδομές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης) σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και νομολογία».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Γενικός Επιθεωρητής στην έκθεσή του καταγράφει και τις διαπιστώσεις του για τις πράξεις και ενέργειες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Για τη Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του υπουργείου Περιβάλλοντος ο Επιθεωρητής σημειώνει ότι «Περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται ενδεχομένως για το εάν οι κατά καιρούς παροχές γνώμης που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Νομοθετικού του ΥΠΕΚΑ και τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις του ίδιου Υπουργείου και αφορούν στην ερμηνεία πολεοδομικών διατάξεων, διαθέτουν συνοχή ως προς την ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των ενδιαφερόμενων πολιτών». Η συγκεκριμένη Υπηρεσία είχε την άποψη ότι οι δίοδοι στην Ελαία είναι πράγματι κοινόχρηστοι δρόμοι, που αν είναι έτσι τότε ο ιδιώτης μπορεί να οικοδομήσει.
Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας, ο Επιθεωρητής ζητάει να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην εταιρεία Νέα Κότινος ΑΕ. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με την αποστολή του χρηματικού καταλόγου και της κατάστασης βεβαίωσης προστίμου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας προς την αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, καθώς και τη διαδικασία είσπραξης του σχετικού προστίμου ανέγερσης και διατήρησης, που αφορά στην κατασκευή των πέντε δρόμων στην παραλιακή περιοχή Ελαίας-Αγιαννάκη, θέματα για τα οποία απαιτούνται γραπτές απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες».
Επιπλέον, ο Επιθεωρητής τονίζει ότι είναι «σκόπιμο να διερευνηθεί περαιτέρω και η εγκυρότητα των Συμβολαίων υπ. Αριθμ. 1822/5-3-2009 και 2230/17-1-2011, καθώς και εκείνων του 1990, ιδίως ως προς τα όρια των δημιουργούμενων γηπέδων, όπως αυτά περιγράφονται στα Συμβόλαια». Εξηγεί περαιτέρω ο Επιθεωρητής: «Από τα Συμβόλαια αγοραπωλησίας/κατάτμησης και επομένως δημιουργίας των γηπέδων, τα γήπεδα αυτά έχουν δημιουργηθεί μετά από κατάτμηση της αρχικής έκτασης, τα εξωτερικά όρια της οποίας καθορίσθηκαν με την απόφαση 1/199- ΕιρηνοδικείουΚυπαρισσίας (και στη συνέχεια τελεσίδικα με την απόφαση 15/1991 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας), ενώ οι δίοδοι με τις οποίες χωρίστηκε η έκταση σε ανεξάρτητους αγρούς είναι εκείνες που καθορίσθηκαν ακριβώς με το πρακτικό της 4ης-3-1966. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι από τα Συμβόλαια αγοραπωλησίας του 2009 και 2011, ότι τα 43 γήπεδα επί των οποίων εκκρεμούν αιτήσεις οικοδομικών αδειών στην Πολεοδομία Τριφυλίας ήδη από το 2010 και 2011, έχουν «πρόσωπο» στις διόδους όπως αυτές αποτυπώνονται ακριβώς στο διάγραμμα που συνοδεύει το Πρακτικό της 4ης-3-1966. Αντίθετα η απόφαση 1/1990 Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας αφορά τον καθορισμό μόνο των εξωτερικών ορίων της αρχικής έκτασης των 430 στρεμμάτων, όπως σαφώς αναφέρεται στα ανωτέρω συμβόλαια».
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έκανε τον έλεγχο μετά από καταγγελίες Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Το Κλιμάκιο Ελέγχου αποτελούσαν οι Εμμανουήλ Γλύτσης, από τοΥΠΕΚΑ, η Έλενα Νανούρη από το ΥΠΕΚΑ< ο Δημήτριος Ταβουλάρης, βοηθός Επιθεωρητή-Ελεγκτή και η Παναγιώτα Φωτάκη, Επιθεωρήτρια του ΥΠΕΚΑ.
Στ.Μ.