Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 15:57

Διάθεση 8,5 εκατ. ευρώ στην Μεσσηνία για το νέο πρόγραμμα Leader

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το πρόγραμμα που υπέβαλε η Αναπτυξιακή Εταιρία Μεσσηνίας για το νέο πρόγραμμα CLLD/Leader (ΕΣΠΑ 2014-2020), που σημαίνει ότι διατίθενται για έργα της Μεσσηνίας που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 8.550.000 ευρώ…

Στη σχετική ανακοίνωση της Αναπτυξιακής σημειώνεται ότι «υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 καθώς και για την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης για τα προγράμματα αυτά ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).
Συνολικά, εγκρίνονται 31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά (16 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 2 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας) και κατανέμονται 360,6 εκ. €.
Στο τοπικό πρόγραμμα για την περιοχή της Μεσσηνίας το οποίο έχει πολυταμειακό χαρακτήρα κατανεμήθηκε συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 8.550.000,00€ (εκ των οποίων  το ποσό των  6.850.000 εκ. προέρχεται  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 1.700.000 εκ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας).
Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από τις κατά τόπο αναπτυξιακές εταιρίες – Ομάδες Τοπικής Δράσης.
Για πρώτη φορά στο νέο CLLD/LEADER δόθηκε έμφαση στη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες και υιοθετήθηκε η δυνατότητα της πολυταμειακότητας και της πολυτομεακότητας με αξιοποίηση και επιπλέον καθεστώτων ενίσχυσης για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Επίσης, για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ, διασφαλίζοντας την εξ ολοκλήρου κάλυψη του αγροτικών περιοχών της χώρας.