Τετάρτη, 27 Μαϊος 2020 08:43

Προσφεύγει η δημοτική αρχή κατά της ακύρωσης της απόφασης του δημάρχου για την αν. γενική διευθύντρια

Σταυρούλα Αγρίου, Παναγιώτα Κουράκλη

Σταυρούλα Αγρίου, Παναγιώτα Κουράκλη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152 ώστε να μην ακυρωθεί η απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας,  Θανάση Βασιλόπουλου, για τον ορισμό της Παναγιώτας Κουράκλη ως αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας του Δήμου, αναμένεται να αποφασίσει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή. Η απόφαση του δημάρχου έχει ακυρωθεί ως μη σύννομη, από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που επικαλέστηκε ο συντονιστής, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια έπρεπε να οριστεί η Σταυρούλα Αγρίου γιατί έχει περισσότερο χρόνο υπηρεσίας σε διευθυντική θέση σε σχέση με την Παναγιώτα Κουράκλη…

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, η απόφαση ακύρωσης της απόφασης του δημάρχου “δεν είναι ορθή διότι: α. Για την αναπλήρωση προϊσταμένου Γενικής διεύθυνσης έχει εσφαλμένα ερμηνευθεί και εφαρμοσθεί το άρθρο 100 του ν. 3584/2007 περιοριστικά στο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και όχι αθροιστικά στο σύνολο του χρόνου άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, ήτοι επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος. β. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν εφαρμόσθηκε αναλογικά το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 περί δυνατότητας του αρμοδίου οργάνου (Δήμαρχος) να τοποθετήσει υπάλληλο σε θέση αναπληρωτή προϊσταμένου κατά ευρεία διακριτική του ευχέρεια και περιοριζόμενος μόνο από το ομοιόβαθμο των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων”.