Δευτέρα, 27 Μαϊος 2013 18:21

Νέο επεισόδιο για το επίμαχο περίπτερο στην παλιά αστυνομία

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
Να απομακρυνθεί εντός δέκα ημερών, καλείται ο μισθωτής του περιπτέρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της παλιάς Αστυνομίας, κοντά στη συμβολή της Αριστομένους με τη Φραντζή. Είναι ένα νέο επεισόδιο σε μια υπόθεση για την οποία έχουν γίνει μεγάλες μάχες…

Από το Γραφείο του Δημάρχου εξεδόθη σήμερα Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής του μισθωτή, ο οποίος ωστόσο υποστηρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να τον αποβάλει, διότι έχει μισθώσει την άδεια του περιπτέρου με νόμιμο τρόπο.
Το πρόβλημα είναι ότι η άδεια εκμετάλλευσης έχει ανακληθεί, καθώς κρίθηκε ότι χορηγήθηκε βάσει ψευδών στοιχείων.
Παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι το θέμα αυτό συνδέεται με άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που εξυπηρετούνται με το «ξήλωμα» του περιπτέρου.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, που φέρει την υπογραφή του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, «αποβάλλουμε το Βλάχο Δημοσθένη από τον κοινόχρηστο δημοτικό χώρο (…) που καταλαμβάνεται από το κουβούκλιο του περιπτέρου εις τη νότια γωνία της συμβολής των οδών Αριστομένους και Φραντζή στην Καλαμάτα και από το λοιπό δημοτικό χώρο που καταλαμβάνει με την τοποθέτηση κινητών στοιχείων έκθεσης προϊόντων προς πώληση, λόγω της ανάκλησης της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 4982/21-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας. Κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής επιτρέπεται άσκηση ανακοπής ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως του, μη παρατεινομένης. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του παρόντος. Η διοικητική αποβολή από το περίπτερο θα γίνει από την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο, σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση του παρόντος στο Βλάχο Δημοσθένη. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να μεριμνήσει για την απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου και τη φύλαξή του στο χώρο των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας».
Στ.Μ.