Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014 21:08

Επανάληψη της συζήτησης στο δικαστήριο για τα οικόπεδα-«φιλέτα» της μαρίνας Καλαμάτας

ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΠΟΛΥ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση με τα οικόπεδα-«φιλέτα» στη μαρίνα της Καλαμάτας, που βρίσκεται στα δικαστήρια από το 1987, θα πάρει καιρό ακόμη μέχρι να κλείσει. Το Εφετείο Καλαμάτας αποφάσισε την αναβολή της έκδοσης απόφασης, προκειμένου να προσκομιστούν χρήσιμα στοιχεία και να διενεργηθεί συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη…

Πολύ σύντομα η υπόθεση έχει ως εξής: Ιδιώτης το 1987 κατέθεσε αγωγή προκειμένου να αποζημιωθεί, υποστηρίζοντας ότι μέρος της μαρίνας φτιάχτηκε σε τμήματα των δύο οικοπέδων του, τα οποία συρρικνώθηκαν τόσο, όπως υποστηρίζει, ώστε κατέστησαν μη εκμεταλλεύσιμα για οποιαδήποτε χρήση. Τα οικόπεδα αυτά συνορεύουν με την οδό Σαλαμίνος και η αξία τους είναι μεγάλη. Το δικαστήριο δικαίωσε εν μέρη τον ιδιώτη, που όμως κατέθεσε έφεση προκειμένου να δικαιωθεί πλήρως. Η αγωγή είναι κατά του Δήμου Καλαμάτας, του εργολάβου της μαρίνας Παναγιώτη Τσονάκα και του πρώην δημάρχου Σταύρου Μπένου.
Το δικαστήριο αποφάσισε (με την 29, 10-3-2014 απόφασή του) την αναβολή της έκδοσης απόφασης και «την επανάληψη της ενώπιόν του συζητήσεως», προκειμένου να προσκομιστεί από τους διαδίκους α) «πιστοποιητικό του αρμόδιου υποθηκοφύλακα από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα στις μερίδες των οποίων έχει μεταγραφεί το έτος 1955 το υπ’ αριθμ 40225/1955 παραχωρητήριο, η ημερομηνία μεταγραφής του σε κάθε μερίδα των δικαιοπαρόχων του ενάγοντος, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της περίληψης και του τίτλου που μετεγράφη, αλλά και κάθε σχετικό έγγραφο περί της οικογενειακής καταστάσεως του αναφερομένου στο σκεπτικό προσώπου» και β) να διενεργηθεί συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη.
Οι πραγματογνώμονες καλούνται από το δικαστήριο να λάβουν γνώση των εγγράφων της δικογραφίας και όλων των διαγραμμάτων και αεροφωτογραφιών που επικαλούνται οι διάδικοι, να αναζητήσουν από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού όλες τις μετά το έτος 1955 αεροφωτογραφίες του αρχείου της, που απεικονίζουν την περιοχή που βρίσκονται τα επίδικα ακίνητα και να συγκεντρώσουν από τους διαδίκους όσες πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες.
Ειδικότερα, οι πραγματογνώμονες πρέπει μέσα σε σύντομο, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να κάνουν πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη έκθεση για τα εξής ζητήματα: «α) ααν τα μεταβιβασθέντα με το υπ’ αριθμ. 9510/1980 συμβόλαιο ακίνητα ταυτίζονται εν όλω ή εν μέρει με τα περιγραφόμενα στο υπ’ αριθμ. 40225/1955 παραχωρητήριο ακίνητα, β) εάν τα επίδικα ακίνητα, όπως αυτά περιγράφονται στην αγωγή (το δυτικό), στην από 2.7.2009 κλήση (το ανατολικό) και στο άνω παραχωρητήριο, περιλαμβάνονταν κατά το χρόνο υπογραφής του άνω συμβολαίου (18.7.1980) και κατά το χρόνο έναρξης των εργασιών διαμόρφωσης του λιμένος (1986) και σε ποια έκταση εντός της φυσικής οριογραμμής του αιγιαλού, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από τα συνήθη χειμέρια κύματα, την οποία θα προσδιορίσει ο ίδιος λαμβάνοντας υπόψη και τις αεροφωτογραφίες που προαναφέρθηκαν και προβαίνοντας στην ερμηνεία τους, γ) αν τα επίδικα ακίνητα περιλαμβάνονταν κατά τους ίδιους χρόνους εντός τις οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας, όπως αυτή είχε καθοριστεί με πράξη της πολιτείας στην περιοχή της Δυτικής Παραλίας της Καλαμάτας και σε ποια έκταση το καθένα και δ) αν τα ίδια ακίνητα έχουν μετατραπεί κατά τις εργασίες διαμόρφωσης του λιμένος Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας το έτος 1986 και μετέπειτα σε θαλάσσια ή και χερσαία ζώνη και σε ποιο ακριβώς τμήμα του το καθένα».
Στ.Μ.