Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 00:00

Μόνο μία αίτηση για τον Διευθυντή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2021 
Μόνο ένας υπέβαλε αίτηση προκειμένου να γίνει Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Πάντως οι όροι της διακήρυξης κρίνονται φωτογραφικοί και άρα δεν προκαλεί εντύπωση ότι αίτηση για τη θέση υπέβαλε μόνο ένας…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2021 
Μόνο ένας υπέβαλε αίτηση προκειμένου να γίνει Εκτελεστικός Διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Πάντως οι όροι της διακήρυξης κρίνονται φωτογραφικοί και άρα δεν προκαλεί εντύπωση ότι αίτηση για τη θέση υπέβαλε μόνο ένας…

Χθες η «Φάρις» πραγματοποίησε το διαγωνισμό για την πλήρωση της θέσης. Η «Φάρις» με το Δήμο Καλαμάτας και το Πνευματικό Κέντρο έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας, η αποστολή του οποίου είναι η ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας της Καλαμάτας. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα πληρωθεί για την ετοιμασία του φακέλου με 63.000 ευρώ, ενώ εάν η Καλαμάτα προκριθεί στον τελικό θα γίνει νέα σύμβαση.
Το όνομα του αιτούντα δεν έχει ανακοινωθεί αν και όσοι παρακολουθούν το θέμα γνωρίζουν ποιος είναι. Ο πλέον φωτογραφικός όρος της διακήρυξης είναι ο εξής: «Επειδή η οργάνωση του φακέλου της υποψηφιότητας έχει ιδιαιτερότητες και είναι ιδιαζούσης σημασίας θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει εμπειρία στην οργάνωση ομοειδών έργων. Προκειμένου να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του στην παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών: Προσκομίζοντας βιογραφικό σημείωμα του εκτελεστικού διευθυντή παραγωγής που θα συνοδεύεται από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, πιστοποιητικά και επίσημα έγγραφα όπως τιμολόγια, συμβάσεις κ.λπ. που να αποδεικνύουν την αιτούμενη εμπειρία στην οργάνωση τουλάχιστον 2 ομοειδών διαγωνισμών».
Τέτοιες διαδικασίες δεν μπορούν να εγγυηθούν το καλύτερο αποτέλεσμα, αφού αποκλείονται άλλοι ενδιαφερόμενοι που ενδεχομένως θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν έναν εξαιρετικό φάκελο υποψηφιότητας.
Στ.Μ.