Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 18:18

Η πολεοδόμηση του Ασπροχώματος και το Σύνταγμα της χώρας

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Τον Κινέζο… κάνει η δημοτική αρχή και φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση για την πολεοδόμηση του Ασπροχώματος με νόμο που δημιουργεί έλλειμμα γης 130 στρεμμάτων! Η ίδια δημοτική αρχή όμως έχει πει ότι το κόστος για την κάλυψη αυτού του ελλείμματος γης θα ανέλθει στα 15.000.000 ευρώ! Από ποιον όμως θα βρει η δημοτική αρχή αυτά τα 15.000.000 ευρώ ή έστω μερικά εκατομμύρια λιγότερα, αν καταφέρει κάπως να περιορίσει το έλλειμα γης; Προφανώς από όλους τους δημότες και όχι μόνο από τους Ασπροχωματαίους. Τι λέει όμως το Σύνταγμα της χώρας γι’ αυτά ζητήματα;…

Στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 μας παρέπεμψε μηχανικός της πόλης της Καλαμάτας, που θεωρεί ότι η δημοτική αρχή, για να μην υποστεί πολιτικό κόστος από την υπόθεση της πολεοδόμησης του Ασπροχώματος, μεταφέρει το πρόβλημα στο μέλλον, επιβαρύνοντας οικονομικά ολόκληρο το Δήμο.
Ας δούμε λοιπόν τι λέει η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Συντάγματος σχετικά με την πολεοδόμηση περιοχών: «Για να αναγνωριστεί μία περιoχή ως oικιστική και για να ενεργoπoιηθεί πoλεoδoμικά, oι ιδιoκτησίες πoυ περιλαμβάνoνται σε αυτή συμμετέχoυν υπoχρεωτικά, χωρίς απoζημίωση από τoν oικείo φoρέα, στη διάθεση των εκτάσεων πoυ είναι απαραίτητες για να δημιoυργηθoύν δρόμoι, πλατείες και χώρoι για κoινωφελείς γενικά χρήσεις και σκoπoύς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κoινόχρηστων πoλεoδoμικών έργων, όπως νόμoς oρίζει».
Μιλάει λοιπόν για υποχρεωτική συμμετοχή των ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στην υπό πολεοδόμηση περιοχή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η δημοτική αρχή να επιβαρύνει κατοίκους άλλων περιοχών του Δήμου εκτός του Ασπροχώματος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης αυτής της περιοχής.
Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, στην εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο αποποιείται κάθε ευθύνη για την ύπαρξη του ελλείμματος γης, υπαινίσσεται ότι την ευθύνη έχουν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, θεωρεί ότι υπάρχουν τρόποι μείωσης του ελλείμματος γης με μεταφορά κοινόχρηστων χώρων σε εκτός σχεδίου περιοχές και υποστηρίζει ότι έχει ενημερώσει επαρκώς τους κατοίκους της περιοχής.
Ειδικότερα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ανδρέας Καραγιάννης, σημειώνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι «θεωρούμε εφικτή την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος των 130 στρεμμάτων περίπου με αξιοποίηση υπαρχόντων κοινωφελών χώρων (π.χ. γήπεδο κ.λπ) σε αντικατάσταση προτεινόμενων από την πολεοδομική μελέτη και θα γίνει μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την απόκτηση όσων πραγματικά είναι απαραίτητοι». Σημειώνει επίσης ότι «η μη απόκτηση κοινοχρήστων χώρων, κατά κύριο λόγο δρόμων, στην περίπτωση οικοδομικής αξιοποίησης μπορεί να αντιμετωπίζεται με παραχώρηση σε κοινή χρήση από τους ενδιαφερόμενους». Επιπλέον αναφέρει ότι «τα θέματα εισφορών σε γη και του θεσμικού πλαισίου που μπορούσε να ακολουθηθεί, δεν αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα, δηλαδή με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι του Ασπροχώματος να έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ως προς την εφαρμογή του Π.Δ./20-8-85», καθώς και ότι «οι κάτοικοι του Ασπροχώματος είναι ενήμεροι για τα προβλήματα που δημιουργούνται από το έλλειμμα της Πράξης Εφαρμογής μετά την αναλυτική ενημέρωση που τους έγινε από την υπηρεσία και έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4315/14 (σ.σ. είναι νέος νόμος με αυξημένες εισφορές σε γη και με τον οποίο εξασφαλίζεται η απόλυτη εφαρμοσιμότητα της Πολεοδομικής Μελέτης αλλά και περίσσευμα γης 40 στρεμμάτων περίπου)».
Στ.Μ.