Τρίτη, 09 Αυγούστου 2016 03:22

Άργησε ο Τατούλης αλλά έριξε το μεγαλύτερο πρόστιμο σε πυρηνελαιουργείο στο Μελιγαλά

Φωτογραφία από τη τομή στο έδαφος, η οποία αποκάλυψε το έργο διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε γειτονικές από το πυρηνελαιουργείο ιδιοκτησίες Φωτογραφία από τη τομή στο έδαφος, η οποία αποκάλυψε το έργο διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε γειτονικές από το πυρηνελαιουργείο ιδιοκτησίες

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

45.500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, σε τέτοιου είδους εταιρίες για ρύπανση του περιβάλλοντος και σειρά άλλων παραβάσεων. Είναι όμως και το πιο καθυστερημένο πρόστιμο… Με χθεσινή απόφαση του περιφερειάρχη επιβλήθηκε πρόστιμο 45.500 ευρώ στην εταιρία Οικοενέργεια, που λειτουργεί πυρηνελαιουργείο στη Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά, το οποίο, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές, στις αρχές Μάρτη του 2015 διοχέτευε παράνομα υγρά απόβλητα σε γειτονική ξένη ιδιοκτησία, προκαλώντας «εκτεταμένο γεγονός επιφανειακής και υπεδάφιας διασποράς υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε έκταση περίπου 32 στρεμμάτων»!...

Η επιβολή του προστίμου άργησε σχεδόν ενάμιση χρόνο. Ήταν αρχές Μάρτη του 2015 όταν περαστικοί έβλεπαν με απορία σε οικόπεδο στη Βιομηχανική Περιοχή να αναβλύζουν υγρά! Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προχώρησε σε τομή στο έδαφος και αποκάλυψε ολόκληρο αποστραγγιστικό σύστημα διαπιστώνοντας ότι η «ανάβλυση διερχόταν από τεχνικό έργο, συνιστάμενο από μεγάλους λίθους καλυμμένους με πλαστική μεμβράνη, για την εμπόδιση της φραγής της ροής των υγρών από τα υπερκείμενα χώματα και προερχόταν από τη νέα εφεδρική δεξαμενή αποθήκευσης διφασικών ελαιοπυρήνων της εταιρείας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.».
Σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειάρχη, «αποφασίζουμε
Α) Την επιβολή προστίμου σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ στην εταιρεία ‘Οικοενέργεια Α.Ε.’ στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας (…) το οποίο σύμφωνα με την εισήγηση του Κ.Ε.Π.ΠΕ. (Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) Π.Ε. Μεσσηνίας αναλύεται ως ακολούθως:
I. Από την εταιρεία «Οικοενέργεια Α.Ε.» δεν επιδόθηκαν και δεν προσκομίσθηκαν εντός της νομίμου προθεσμίας κατά την οποία κλήθηκε να υποβάλει τις απόψεις της, στοιχεία σχετικά με την νομιμότητα κατασκευής της νέας τσιμεντένιας δεξαμενής αποθήκευσης διφασικού ελαιοπυρήνα, κατά παράβαση του όρου Δ2 της Α.Ε.Π.Ο., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €)
II. Από την εταιρεία «Οικοενέργεια Α.Ε.» δεν επιδόθηκαν και δεν προσκομίσθηκαν εντός της νομίμου προθεσμίας κατά την οποία κλήθηκε να υποβάλει τις απόψεις της, στοιχεία σχετικά με τις μετρήσεις αέριων εκπομπών, αντίγραφα ημερολογίου καταγραφής ατμοσφαιρικών ρύπων, συντήρησης των εστιών καύσης, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, εγγραφή στο μητρώο φορέων μη επικινδύνων αποβλήτων, έντυπο Α.Λ.Ε., έντυπο για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου Δ6 της Α.Ε.Π.Ο., πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδωνευρώ (2,000 €)
III. Για την ύπαρξη αποθηκευμένης ποσότητας ξηρού μη εκχειλισμένου ελαιοπυρήνα σε μη στεγασμένο χώρο, το οποίο όπως και αποτυπώνεται στην φωτογραφική τεκμηρίωση που συνοδεύει την (σχετ. (16)) δεν διέθετε επικάλυψη με πλαστική αδιάβροχη μεμβράνη προκειμένου για την αποφυγή διασποράς στερεών σωματιδίων του υλικού από άνεμο ή βροχή, κατά παράβαση του όρου Δ3.7.4 της Α.Ε.Π.Ο., πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1,000 €)
IV. Από λειτουργικό τμήμα της δραστηριότητας της εταιρείας ‘Οικοενέργεια Α.Ε.’, ήτοι η νέα τσιμεντένια δεξαμενή αποθήκευσης διφασικού ελαιοπυρήνα, προκλήθηκε εκτεταμένο γεγονός επιφανειακής και υπεδάφιας διασποράς υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε έκταση περίπου 32 στρ. σε όμορο οικόπεδο ανατολικά των εγκαταστάσεων της εταιρείας ‘Οικοενέργεια Α.Ε.’, ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. & ‘ENVITEC Α.Ε’ καθώς και εισροή ποσότητας υγρών αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. το οποίο και έχει ως αποδέκτη το υδατόρεμα ‘Δεσπότης’. Τα ανωτέρω συνιστούν υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος (...)και παράβαση του όρου Δ3.5 της Α.Ε.Π.Ο. και του όρου Γ4 (διαχείριση υγρών αποβλήτων) τηςΑ.Ε.Π.Ο., πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35,000 €)
V. Για την κατασκευή από την εταιρεία «Οικοενέργεια Α.Ε.» τεχνικού αποστραγγιστικού έργου κατά παράβαση του όρου Γ4 (διαχείριση υγρών αποβλήτων της Α.Ε.Π.Ο. και του άρθρου 15 του κανονισμού λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2,000 €)
VI. Για την μη ανάληψη από την εταιρεία ‘Οικοενέργεια Α.Ε.’ των προβλεπόμενων δράσεων του σημείου Δ5 της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο., προγενέστερα του από 5.3.2015 ελέγχου του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας, δεδομένου και της γνωστοποίησης στην εταιρεία (όπως αναγνωρίζεται από την ίδια την εταιρεία και πιστοποιείται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. από της 26.02.2015 και της 3.3.2015), ενδείξεων επιφανειακών αναβλύσεων υγρών όμοιας μακροσκοπικά φύσεως με τα αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις της υγρά, εντός της ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά πλησίον της μονάδος της και σε θέση κατάντι (περίπου 60 μέτρων από την ιδιοκτησία της), πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5,000 €)».
Σημειώνεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστείς τον εισαγγελέα, ενώ η εταιρία έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης του περιφερειάρχη.
Επίσης με την απόφασή του ο περιφερειάρχης καλεί το Δήμο Οιχαλίας να ενημερωθεί και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την αστυνόμευση και τον καθαρισμό υδατορεμάτων να κινηθεί ενδεχομένως προς την κατεύθυνση «υποβολής αιτήματος ανάληψης δράσεων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, κατά το άρθρο 13 του Π.Δ. 148/2009, στο υδάτινο περιβάλλον (ρέμα Δεσπότη)».
Επιπλέον καλούνται η αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Ζημιών Πελοποννήσου και το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων, Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος, Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, στα πλαίσια τυχόν ενεργειών τους για την παρακολούθηση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας.
Τέλος, ο περιφερειακής καλεί «να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και εκδούσες αρχές των σχετικών οδηγιών για την αποθήκευση των διφασικών ελαιοπυρήνων, προκειμένου να επανεκτιμήσουν, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο γεγονός καθώς και επιστημονικά και πειραματικά δεδομένα, τις προδιαγραφές κατασκευής των δεξαμενών αποθήκευσης, το χρόνο παραμονήςτου διφασικού ελαιοπυρήνα εντός αυτών καθώς και την συσχέτιση των αποθηκευτικών χώρων των μονάδων με την ξηραντική ικανότητα αυτών».
Στ.Μ.