Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 01:52

Προκηρύχθηκε ο καθαρισμός του Παμίσου και του Άρι με 1.200.000 ευρώ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Στον καθαρισμό τμημάτων του Παμίσου και του Άρι θα προβεί, με εργολαβία που θα αναθέσει, η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο προϋπολογισμός του έργου, που δημοπρατείτα με ηλεκτρονικό τρόπο στα μέσα Οκτώβρη, είναι 1.200.000 ευρώ…

Προσφορές θα παραλαμβάνονται, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, μέχρι τις 16 Οκτώβρη, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 22 Οκτώβρη, ημέρα Πέμπτη. 

Το έργου του καθαρισμού τμημάτων του Παμίσου και του Άρι πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ το 80% της σύμβασης πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε τέσσερις μήνες.