Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 08:39

Ποσό 68.820 ευρώ για συντήρηση ιστοσελίδας και δημιουργία νέας για το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, με ποσό 68.820 ευρώ, η συντήρηση της ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Πελοπόννησος 2014-2020” για τα έτη 2021-2023 και η δημιουργία νέας ιστοσελίδας του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2021-2027-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”...

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης που εντάχθηκε είναι: 

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ για την προβολή του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και την τήρηση των κανονισμών περί πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής του, που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Ειδικότερα στην παρούσα πράξη περιλαμβάνεται η συντήρηση της ιστοσελίδας του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020 για τα έτη 2020-2023, καθώς και η πληροφόρηση και διαβούλευση στην νέα Π.Π. 2021-2027.

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πράξη είναι οι ακόλουθες:

 • Ανάρτηση, επικαιροποίηση και διαχείριση του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας http://www.eydpelop.gr/, όπως πχ οι αναρτήσεις νέων/ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, προσκλήσεων, ενταγμένων πράξεων κοκ.
 • Μικρής ή μεσαίας κλίμακας βελτιώσεις ή διορθώσεις για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και την ικανοποίηση νέων απαιτήσεων.
 • Συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) της ιστοσελίδας. Υπηρεσίες ενημέρωσης ασφαλείας για το CMS και όλα τα εγκατεστημένα plugins καθώς και μικρής κλίμακας σχεδιαστικές ή προγραμματιστικές τροποποιήσεις.
 • Βελτιώσεις ασφαλείας με την προσθήκη εφαρμογών που προστατεύουν την ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο. Παρακολούθηση επιθέσεων και άμεση αντιμετώπιση.
 • Τεχνική υποστήριξη της υποδομής που φιλοξενεί (hosting) την ιστοσελίδα και εξασφάλιση των απαιτούμενων, για την απρόσκοπτη λειτουργία της, πόρων (resources) σε επίπεδο coreCPU, μνήμης και αποθηκευτικού χώρου.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας (monitoring) του ιστοτόπου με χρήση ειδικού λογισμικού και ενέργειες αποκατάστασης προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν και σχετίζονται με το αναφερόμενο CMS και την υποδομή φιλοξενίας της ιστοσελίδας.
 • Διαχείριση domainname και υπηρεσιών (DNS).
 • Έλεγχος πιστοποιητικού SSL (Εγκυρότητα, ανανέωση)
 • Ενσωμάτωση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικής έρευνας επισκεψιμότητας, τάσεων και απόψεων των τελικών χρηστών (GoogleAnalytics).
 • Υπηρεσίες βελτιστοποίησης στις κυριότερες μηχανές αναζήτησης (SEO).
 • Δημιουργία και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας (backup).
 • Δυνατότητα παρουσίασης της πλοήγησης κατ' ελάχιστο της ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα.
 • Υποστήριξη της διαβούλευσης μέσω της σχετικής ιστοσελίδας αλλά και άλλων μέσων πληροφόρησης για την νέα Π.Π. 2021-2027.
 • Έλεγχος και προώθηση στους διαχειριστές, των απαιτούμενων στοιχείων για την οργάνωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.
 • Μέριμνα για τη διαχείριση και επικαιροποίηση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ και της ιστοσελίδας anaptyxi.gov.gr η οποία είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, με επικαιροποιημένα δεδομένα του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 Προσκλήσεις /Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, παραδείγματα έργων).
 • Ενημέρωση της πύλη DATAREGIO με στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020
 • Μέριμνα και υποστήριξη στην διαχείριση και προετοιμασία των στοιχείων για την ηλεκτρονική υποβολή στον ιστοχώρο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (e-ΠΑΣΙΘΕΑ), και την εισαγωγή απολογιστικών στοιχείων για την διαφημιστική δαπάνη που υλοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Προώθηση υλικού και περιεχομένου στους λογαριασμούς της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).
 • Ότι άλλο απαιτείται για την τήρηση των κανονισμών περί πληροφόρησης επικοινωνίας και προβολής του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020