Σάββατο, 29 Μαϊος 2021 08:28

Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια με 55.000 ευρώ των Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους στους πέντε Νομούς

ΓΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
Κενά του υπουργείου Παιδείας έρχεται να καλύψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει με 55.000 ευρώ τις Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην Καλαμάτα, τη Σπάρτη, την Τρίπολη, το Ναύπλιο και την Κόρινθο. Για την χρηματοδότηση, η οποία θα διατεθεί για την προμήθεια συγκεκριμένης υλικοτεχνικής υποδομής των Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους, υπέγραψαν σχετική προγραμματική σύμβαση ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως…

Στην προγραμματική σύμβαση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι “η Περιφέρεια Πελοποννήσου, διαπιστώνοντας την άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες της ορθής και κατάλληλης εφαρμογής της αποστολής των Γ.Α.Κ., δεδομένου ότι στα ανωτέρω Τμήματα συντηρείται και φυλάσσεται μεγάλος όγκος σημαντικών αρχείων που αφορούν την καθημερινή επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας προτίθεται να συνδράμει στην ενίσχυση των υποδομών της εν λόγω δομής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες σε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Γ.Α.Κ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στην εκπλήρωση αυτών.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με το Δημόσιο”.