Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014 19:54

Νέα απόφαση στερεί το φάρμακο από τους οικονομικά αδύνατους

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ 
Νέα υπουργική απόφαση, που καταργεί την από κοινού συνεισφορά ΕΟΠΥΥ και ασφαλισμένων κατά την προμήθεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων,καθιστά απαγορευτική την πρόσβαση πολλών ασθενών στο φάρμακο, υποστηρίζει ο Μανώλης Μάκαρης, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Μεσσηνίας και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας…

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ 
Νέα υπουργική απόφαση, που καταργεί την από κοινού συνεισφορά ΕΟΠΥΥ και ασφαλισμένων κατά την προμήθεια των φαρμακευτικών σκευασμάτων,καθιστά απαγορευτική την πρόσβαση πολλών ασθενών στο φάρμακο, υποστηρίζει ο Μανώλης Μάκαρης, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Μεσσηνίας και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας…

Σε ανακοίνωσή του ο Μανώλης Μάκαρης τονίζει ότι σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση οι α­σθε­νείς α­πό την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα 14 Ι­ου­λί­ου, α­ναγ­κά­ζον­ται να βγά­ζουν α­πό την τσέ­πη τους, το 100% της δι­α­φο­ράς στην πε­ρί­πτω­ση που ε­πι­λέ­γουν πρω­τό­τυ­πα ή α­κρι­βό­τε­ρα σκευ­ά­σμα­τα.
«Ο νέ­ος τρό­πος υ­πο­λο­γι­σμού της συμ­με­το­χής στην κα­τη­γο­ρί­α των φαρ­μά­κων που προ­στα­τεύ­ον­ται α­πό πα­τέν­τα και δεν υ­πάρ­χουν για αυ­τά γε­νό­ση­μα, κα­θι­στά α­πα­γο­ρευ­τι­κή την πρό­σβα­ση πολ­λών α­σθε­νών στο φάρ­μα­κο, ο­ποί­οι δι­α­χω­ρί­ζον­ται πλέ­ον σε δυ­ο κα­τη­γο­ρί­ες: σε αυ­τούς που έ­χουν την οι­κο­νο­μι­κή ά­νε­ση να πλη­ρώ­νουν τα φάρ­μα­κά τους και σε αυ­τούς που α­ναγ­κα­στι­κά θα αρ­κούν­ται πλέ­ον σε ό­ποι­α φάρ­μα­κα α­πο­ζη­μι­ώ­νει ο Ε­Ο­ΠΥ­Υ. Ου­σι­α­στι­κά στε­ρεί την πρό­σβα­ση των οι­κο­νο­μι­κά α­δύ­να­των στο φάρ­μα­κο».
Μέ­χρι τώ­ρα τη δι­α­φο­ρά της τι­μής των συγ­κε­κρι­μέ­νων φαρ­μά­κων α­πό τη τι­μή που α­πο­ζη­μι­ώ­νει ο Ε­Ο­ΠΥ­Υ (τι­μή α­να­φο­ράς) τη μοι­ρα­ζό­ταν ο α­σφα­λι­σμέ­νος με τον Ορ­γα­νι­σμό. Τώ­ρα με τη νέ­α ρύθ­μι­ση την ε­πι­βα­ρύ­νε­ται ε­ξ’ ο­λο­κλή­ρου ο α­σφα­λι­σμέ­νος, α­φού κα­ταρ­γή­θη­κε το πο­σο­στό συμ­με­το­χής του Ε­Ο­ΠΥ­Υ, 50% ε­πί της δι­α­φο­ράς, α­πό την α­σφα­λι­στι­κή τι­μή.
Έ­τσι ο α­σθε­νής θα πλη­ρώ­νει την συμ­με­το­χή του και ό­λη την δι­α­φο­ρά της λι­α­νι­κής τι­μής, μεί­ον την α­σφα­λι­στι­κή τι­μή, μέ­χρι το πο­σό των 50 ευ­ρώ.
«Η κά­λυ­ψη της α­σφα­λι­στι­κής τι­μής ο­δη­γεί σε ε­κτί­να­ξη της συμ­με­το­χής σε μια σει­ρά α­πό φάρ­μα­κα. Δεν εί­ναι δε, λί­γες οι πε­ρι­πτώ­σεις που η δι­α­φο­ρές αυ­τές στη τι­μή εί­ναι πο­λύ με­γά­λες. Με αυ­τό τον τρό­πο μέ­νουν α­κά­λυ­πτα ά­το­μα που πά­σχουν α­πό χρό­νια νο­σή­μα­τα. Πα­ράλ­λη­λα η κα­θι­έ­ρω­ση πλα­φόν φαρ­μα­κευ­τι­κής δα­πά­νης α­νά α­σθε­νή στε­ρεί ση­μαν­τι­κά φάρ­μα­κα α­πό τους α­σφα­λι­σμέ­νους, α­φού ο για­τρός προ­κει­μέ­νου να μην υ­περ­βεί αυ­τό το ό­ριο θα α­ναγ­κά­ζε­ται να συν­τα­γο­γρα­φεί το φθη­νό­τε­ρο και ό­χι το κα­ταλ­λη­λό­τε­ρο φάρ­μα­κο, γε­γο­νός που εμ­πε­ρι­έ­χει κίν­δυ­νο για την υ­γεί­α του», συμ­πλη­ρώ­νει ο Μα­νώ­λης Μά­κα­ρης.